Plan dnia

7.00 - 8.00

 • schodzenie się dzieci,
 • stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym,

8.00 - 8.45

 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy porządkowe w sali,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • ćwiczenia poranne.

8.45 - 9.00

 • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe.

9.00 - 9.30

 • śniadanie,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków,
 • kulturalne zachowanie przy stole.

9.30 - 10.00

 • zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszcególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe wg 15 obszarów edukacyjnych:
 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci do rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wychowanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

10.00 - 10.30

   Zajęcia dodatkowe:

 • język angielski codziennie (30 minut),
 • rytmika (1x w tygodniu),
 • zajęcia z tańca (1x w tygodniu),
 • gimnastyka korekcyjna (1x w tygodniu),
 • logopedia (1x w tygodniu),
 • zajęcia z psychologiem (1x w tygodniu).

10.30 - 11.30

 • wyjście na dwór,
 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży, 
 • wdrażanie do samodzielności,
 • zabawy dowolne dzieci na przedszkolnym placu zabaw lub spacery i wycieczki w pobliżu przedszkola,
 • zachowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie.

11.30 - 12.00

 • przygotowanie do obiadu (I danie - zupa),
 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków,
 • kulturalne zachowanie się przy stole.

12.00 - 12.30

 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych.

12.30 - 13.00

 • przygotowanie do obiadu (II danie),
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się widelcem,
 • przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.
13.00 - 15.00
 • odpoczynek poobiedni,
 • leżakowanie w najmłodszych grupach.
15.00 - 15.30
 • podwieczorek,
 • wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych,
 • czynności higieniczne,
 • samodzielne spożywanie posiłku.
15.30 - 18.00
 • pobyt na świeżym powietrzu,
 • zabawy w sali: słuchanie bajek, śpiewanie piosenek, zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy loteryjkami, puzzlami,
 • praca indywidualna,
 • rozchodzenie się dzieci,
 • kontakt indywidualny z rodzicami,
 • prace porządkowe.